Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 5943,57złw ramach Programu: „Asystent rodziny w 2023 roku”. Kwota ta stanowi całość wartości powyższego Programu. Celem Programu jest pomoc na rzecz samorządów w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet…

Czyta więcej

Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 345 187,62 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 345 187,62 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał dotacje celową od Wojewody Małopolskiego w wysokości 89 373 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi polegającego na utrzymaniu…

Czyta więcej

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w…

Czyta więcej