Prace społecznie – użyteczne

Podstawa prawna

Prace społecznie użyteczne działają na podstawie przepisów:

art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U., poz. 1065 z 2017r. z późn.zm.),
oraz § 3ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych )Dz.U. 2017, poz.2447)

 

Czym są prace społecznie – użyteczne ?

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego – jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Urzędu Pracy, zwane dalej osobami uprawnionymi.

Prace społecznie użyteczne organizowane są przez gminę w:

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej
organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych
instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celach maksymalizacji zysku

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem prac w godzinach nocnych.

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niżej niż 8,70 zł za godzinę – 60% tej kwoty pochodzi z Funduszu Pracy, 40% wydatków ponosi Gmina. Świadczenie to podlega waloryzacji, nie jest ono opodatkowane.

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej).

Do wykonywania prac społecznie użytecznych osoby są kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej  według listy sporządzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.