Osoby uprawnione

  • Rodzic

  • Opiekun prawny,

  • Opiekun faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

Wymagane dokumenty do wniosku świadczenie wychowawcze

Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

Potwierdzenie tożsamości –  dokument tożsamości do wglądu

 Wymagane dokumenty zależne od indywidualnej sytuacji:

  • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

  • Karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

  • Karta pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

  • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Koordynacja świadczeń na terenie Unii Europejskiej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze mi.in. świadczenia wychowawczego są realizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Do zadań tych należy pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do pobrania: