Czyste Powietrze - logo

Zaświadczenia wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 2.0.

Zaświadczenia wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi można złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 2.0.

INFORMACJE OGÓLNE

Gospodarstwo domowe tworzą:
1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333).
Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1. imię i nazwisko;
2. numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3. adres miejsca zamieszkania;
4. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.
Więcej informacji o programie na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK (ŻĄDANIE)
– Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi 1580
– Za pośrednictwem poczty
– Za pośrednictwem e-PUAP – podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w trosce o dobro wspólne, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 33 8775-049 celem ustalenia terminu wizyty.

 

 

Do pobrania: