Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 238 457,48 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 238 457,48 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu…

Czyta więcej

Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2024. Wysokość dofinansowania – 107 000,00 zł Całkowita wartość programu – 133 750,00 zł Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w…

Czyta więcej

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego dochody w 2022 r. nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie…

Czyta więcej

INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi działając na podstawie art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) dalej także „ustawa” informuję Panią/Pana o zmianach oraz zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Zgodnie z art.…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 19.12.2023 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu, ogłoszonymw dniu 11.12.2023 r. na świadczenie usług schronienia na lata 2024-2025 , dla pięciu osób (kobieti mężczyzn) w postaci : a)    Udzielenia schronienia w schronisku dla osób bezdomnych; b)    Udzielenia schronienia w schronisku dla…

Czyta więcej

Gmina Zawoja otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 5943,57złw ramach Programu: „Asystent rodziny w 2023 roku”. Kwota ta stanowi całość wartości powyższego Programu. Celem Programu jest pomoc na rzecz samorządów w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w  latach 2024-2025, których przedmiotem będzie:   a)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, b)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi c)    Udzielenie schronienia  w noclegowni; d)    Udzielenie schronienia w ogrzewalni; Szacuje się, że realizacja w/w…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że jest możliwość skorzystania z mieszkania chronionego, będącego w zasobach Gminy Zawoja. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu…

Czyta więcej

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Wójt Gminy Zawoja oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu…

Czyta więcej

Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: Więcej…

Czyta więcej