Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

W związku z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023r poz.1605 ze zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia terapeutycznego z zakresu terapii uzależnień od alkoholu.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług z zakresu terapii uzależnień w okresie 01.04.2024 do 31.12.2024
 • Udzielanie pomocy terapeutycznejosobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie i wymagających wsparcia terapeutycznego w obszarze uzależnień.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klientówkorzystających z porady/konsultacji/wsparcia terapeutycznego.

2. Informacje dotyczące usług porad/konsultacji z zakresu terapii uzależnień:

 • Przewidywana liczba osób – do 5 osób podczas jednego dyżuru /dopuszcza się zmienną liczbę osób na świadczone usługi – uzależnione jest to indywidualnymi potrzebami mieszkańców wymagających wsparcia terapeutycznego oraz pracy ośrodka pomocy społecznej;
 • Przewidywana liczba godzin świadczenia usług w okresie trwania umowy– do 120 h
 • Dni i godziny pracy – usługi świadczone w dni robocze, średnio 2 razy w miesiącu ;
 • Miejsce wykonywania usługi: – Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawoja ;

(w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt każdorazowego dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi)

3. Zakres wykonywanych usług – Usługi obejmują pomoc w zakresie terapii uzależnień w zakresie:

Świadczenia specjalistycznego poradnictwa w zakresie terapii uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, w szczególności pomoc i wsparcie:

 • Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, bez względu na dochód;
 • Udzielanie porad na rzecz mieszkańców gminy Zawoja znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu i wymagających wsparcia terapeutycznego;
 • Zapewnienie pomocy terapeutycznej w formie konsultacji indywidualnych dla osób doświadczających kryzysów życiowych związanych z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc w zakresie terapii uzależnień będzie kierowana do osób:

 • Młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami związanymi z uzależnieniem od alkoholu i współuzależnieniem.
 • Doświadczających przemocy w rodzinie w związku z występowaniem problemu alkoholowego, szukających pomocy i wsparcia w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;
 • Stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie.

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie w zakresie terapii uzależnień potwierdzone stosownymi dokumentami, umiejętności, uprawnienia oraz doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:
 • Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub inne oraz certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
 • Co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie w realizacji usług psychologicznych potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 • Dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 • CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów)

6. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty za h -100%

 • Liczba miejsc: 1
 • Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie
 • Termin realizacji : 01.04.2024r. do 31.12.2024r.

7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.

9. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, cenę za jedną godzinę usługi/poradnictwa  prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: kierownik@gops-zawoja.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy do dnia 28.03.2024

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

na realizację usług w zakresie terapii uzależnień

Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na realizację usług w zakresie poradnictwa w obszarze uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi w ………..r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym:

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TEL:…………………………………………………, adres e-mail:………………………………………………………….

Oferuję realizację usług w zakresie terapii uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

– stawka za godzinę wykonanej usługi w wysokości:

netto (bez Vat) :………………………………PLN (słownie:…………………………………………………………………………….)

brutto (z Vat):………………………………PLN (słownie:…………………………………………………………………………….)

Nie podlegam wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………………………………………………………. …………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

Wraz z ofertą załączam wymagane dokumenty:

……………………………………………………….

Data i podpis osoby składającej ofertę

Do pobrania: