W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Wójt Gminy Zawoja oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób oraz o podjęcie działań mających na celu…

Czyta więcej

Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: Więcej…

Czyta więcej

Nowy okres świadczeniowy 2023/2024 na zasiłki rodzinne (od 1 listopada 2023r. do 31 października 2024r.) Wnioski na zasiłek rodzinny w formie elektronicznej składać można od 1 lipca 2023r., Wnioski na zasiłek rodzinny w formie papierowej można składać od 1 sierpnia 2023r.najpóźniej do 30 listopada 2023r. aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2023r.

Czyta więcej

Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r., w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.…

Czyta więcej

Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 345 187,62 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 345 187,62 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał dotacje celową od Wojewody Małopolskiego w wysokości 89 373 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi polegającego na utrzymaniu…

Czyta więcej

Wójt Gminy Zawoja informuje, że z dniem 16 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Ustawa ta reguluje zasady refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych, które jako źródła ogrzewania stosują urządzenia grzewcze zasilane wysokometanowym lub zaazotowanym gazem, w…

Czyta więcej

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w 2023 roku, których przedmiotem będzie realizacja usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla około 5 osób bezdomnych, zarówno kobiet jak i mężczyzn ( +/- 2 osoby) w postaci: Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się na podstawie skierowania (ogrzewalnia, noclegownia) albo…

Czyta więcej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że wnioski na dodatek węglowy będą przyjmowane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zawoja od pon. do czwartku w godz. 7.00 – 15.00, w piątek 7.00-13.00. Kierownik GOPS w Zawoi Joanna Dyrcz

Czyta więcej