Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w  latach 2024-2025, których przedmiotem będzie:

 

a)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych,

b)    Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

c)    Udzielenie schronienia  w noclegowni;

d)    Udzielenie schronienia w ogrzewalni;

Szacuje się, że realizacja w/w usług dotyczyć będzie około 5 osób bezdomnych, zarówno  kobiet jak  i mężczyzn ( +/- 2 osoby).

Każdorazowe umieszczenie osoby bezdomnej odbywać się na podstawie skierowania (ogrzewalnia, noclegownia) albo indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczeniu w schronisku, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7dni.

 

W złożonej ofercie należy podać:

a)     ceny za dzień usługi stanowiącej przedmiot zapytania:

 

1)       Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych – koszt dla osoby sprawnej  z trzema posiłkami –  (doba)

2)       Udzielenie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

– osoba nie w pełni sprawna z trzema posiłkami – pomoc w załatwianiu spraw medycznych, urzędowych -(doba)

– osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim – (nie wymagająca opieki osób trzecich, bez pampersa) – (doba)

– osoba niepełnosprawna – pampersy, worki stomijne – wymagająca opieki osób trzecich, kąpanie, karmienie, przebieranie) – (doba)

3)       Udzielenie schronienia  w noclegowni;

4)       Udzielenie schronienia w ogrzewalni;

 

b) całkowitą liczbę miejsc przygotowanych na okres zimy w Państwa Ośrodkach,

c) informację czy Państwo zawierali już w przeszłości umowy na świadczenie usług schronienia dla gmin,

d) oświadczenie, że spełniają Państwo wszystkie warunki ustawowe prowadzenia działalności, w tym warunki z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  (Dz. U. 2018 poz. 896ze zm.)

e) oświadczenie, że nie podlegają Państwo wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

 

W przypadku zawarcia umowy na realizację usługi, wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w przypadku umieszczenia osoby bezdomnej w określonej placówce. Zamawiający nie dopuszcza płatności ryczałtowych za gotowość do przyjęcia osób do placówki, a jedynie za faktycznie przyjęte do placówki osoby – stosownie do czasu pobytu. 

 

Kryterium wyboru stanowić będzie cena, przy założeniu, że spełniają Państwo wymagania wskazane wyżej w punktach c) i d) .

Ofertę należy składać wraz z załącznikiem nr 1 w formie papierowej lub elektronicznej   w terminie do dnia 19.12.2023r.

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Zawoi

 

 

 Załącznik nr 1 – oświadczenie podmiotu składającego ofertę

Załącznik nr 1

Oświadczenie

1.     (Podmiot)……………………….(adres)……….wpisanym do KRS…………….REGON: ………………. NIP: …………….oświadcza że  spełnia standardy podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych są zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896 ze zm.)

                                                                                              ………………………………………….

                                                                     /podpis osoby uprawnionej /

Oświadczamy, że nie podlegamy  wykluczeniu z postępowania na podstawie                  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………………………..

/podpis osoby uprawnionej/

Obecnie posiadamy :

Schronisko dla bezdomnych – liczba miejsc…………….

Noclegownia – liczba miejsc …………………………..

Ogrzewalnia – liczba miejsc ……………

 

(Podmiot)………………………  prowadzi działalność  na rzecz osób bezdomnych od……

Liczba gmin z którymi podpisane są umowy o współpracy……………

                                                                                                                                   ………………………………………….

/podpis i pieczątka osoby uprawnionej/

 

 

Do pobrania: