Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ),przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne. Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dotyczących zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

 

STYPENDIUM SZKOLNE  –    może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:   528zł netto na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020r), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą: przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Zawoja

Stypendium nie przysługuje uczniom:

  • klas zerowych,
  • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze ,,500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się
o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt IX.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest ostateczny.  

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

  • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
  • kradzież w mieszkaniu ucznia,​
  • pożar lub zalanie mieszkania,​
  • klęska żywiołowa (susza, powódź),​
  • ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
  • wypadek komunikacyjny

WNIOSEK

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.