Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Solidarnościowego: 1 345 187,62 zł Całkowity koszt realizacji zadania : 1 345 187,62 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i…

Czyta więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi otrzymał dotacje celową od Wojewody Małopolskiego w wysokości 89 373 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi polegającego na utrzymaniu…

Czyta więcej

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w…

Czyta więcej

Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu celowego : 982 443,00 zł  Całkowity koszt realizacji zadania : 982 443,00 zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi…

Czyta więcej

    KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 130 252,00zł       WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 32 563,00zł CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 162 815,00zł     Opis programu Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. W 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego…

Czyta więcej

Środki finansowe Z Funduszu Pracy dla Gminy Zawoja z przeznaczeniem na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny „Program Asystent Rodziny na rok 2021”   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 1 000,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 1 250,00zł   Opis programu dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia…

Czyta więcej

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 8 132,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 10 165,00zł   Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 30 maja  2021r. do 31 grudnia 2021r.    …

Czyta więcej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu|” na lata 2019 – 2023 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w Gminie Zawoja Aneks nr 3 z dnia 16.09.2021r. do Umowy nr 1/2021 z dnia 11.01.2021r.   KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 265 000,00zł WKŁAD WŁASNY GMINY ZAWOJA : 66…

Czyta więcej

KWOTA DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA : 3 551,00zł  CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA : 4 438,75zł    Opis programu Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w okresie od 1 stycznia 2021r. do 29 maja 2021r.    

Czyta więcej

 Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu celowego : 289 290,00zł  Całkowity koszt realizacji zadania : 289 290,00zł Opis programu Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością…

Czyta więcej

  • 1(current)
  • 2