Realizacja programu POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU W 2024 r.

Flaga i godło RP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi pozyskał środki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2024.

Wysokość dofinansowania – 107 000,00 zł

Całkowita wartość programu – 133 750,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.