GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Zawoja powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Zawoja Nr XXV/174/2004 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych.

 

Ośrodek jet organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach jako zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Zawoja tj. wieś Zawoja i wieś Skawica. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada siedzibę w Zawoi, adres: 34-222 Zawoja 1580.

 

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi jest Pani mgr Joanna Dyrcz.

Zadania Ośrodka:

  • od 1 maja 2004 roku – realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
  • od 1 października 2008 roku – zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobą uprawnionym do alimentów

 

 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi
Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi