BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Sali Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi odbyła się debata społeczna pt. BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH.


Inicjatorem debaty był Wójt Gminy Zawoja oraz Komendant Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim. W spotkaniu udział wzięło 45 osób w tym : Wójt Gminy Zawoja, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Komendant Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej, Dyrektorzy szkół, sołtysi, radni, księża, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Zawoja.

Celem debaty było zwrócenie uwagi na mieszkańców naszej Gminy na osoby starsze żyjące wśród Nas oraz sytuacje i zagrożenia, które mogą w niekorzystny sposób wpływać na funkcjonowanie osób w starszym wieku.

Tematy jakie zostały przedstawione przez przedstawicieli  poszczególnych instytucji pomocowych miały na celu uświadomienie zagrożenia, na które narażone są osoby starsze, które niejednokrotnie wynikają z dużego zaufania jakim obdarzają oni innych ludzi oraz braku należytej czujności wobec osób starszych.

Podczas spotkania gospodarze debaty upowszechniali zachowania, które nie dopuszczą do sytuacji krzywdzenia osób starszych, a także podkreślili ważność roli w prawidłowym życiu rodzin jakie pełnią osoby ze starszego pokolenia, które posiadają duże doświadczenie i mądrość życiową, z której mogą korzystać młodsze pokolenia.

 

 

Czytaj więcej...

szkolenie

W dniu 19 marca 2014 roku w hotelu "Jawor" w Zawoi odbyło się spotkanie specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Organizatorem Szkolenia był Zespół Interdyscyplinarny w Zawoi oraz Zespół Interdyscyplinarny w Stryszawie. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy członkowie powołani do prac w Zespole Interdyscyplinarnym.

Na początku spotkania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi - Pani Zofia Dyrcz przywitała wszystkich uczestników szkolenia oraz przedstawiła Panią Monikę Walden-Chmielowską - prowadzącą szkolenie.

Następnie Pani Monika Walden-Chmielowska przedstawiła cel spotkania jakim było :

 1. Przeciwstawienie się zjawisku przemocy w rodzinie.
 2. Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów przemocowych.


Program szkolenia obejmował następujące tematy :

 1. Czemu i komu służy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy.
 3. Rola pracowników socjalnych i Policji w znowelizowanej ustawie.
 4. Zasada działania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Rodzaje przemocy domowej - zachowania sprawców i ofiar przemocy.
 6. Przemoc wobec dziecka - geneza i objawy.
 7. Sylwetka ofiary przemocy domowej - charakterystyka i opis mechanizmów.
 8. Co charakteryzuje sprawców przemocy.
 9. Na czym polega więź traumatyczna.
 10. Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy dorosłych.
 11. W jaki sposób pomóc dziecku krzywdzonemu.
 12. Układanie planu bezpieczeństwa i wsparcia dla ofiar przemocy - zasady postępowania.

Na zakończenie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi Pani Zofia Dyrcz podziękowała wszystkim za wspólne spotkanie.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej...

SZKOLENIE

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi wspólnie z  Zespołem Interdyscyplinarnym w Stryszawie organizuje szkolenie w ramach podnoszenia kompetencji osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 marca 2014 roku w hotelu "Jawor" w Zawoi

Temat szkolenia : Przemoc domowa - dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej Ustawy o                            Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

 

Program szkolenia :

 1. Czemu i komu służy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy.
 3. Rola pracowników socjalnych i Policji w znowelizowanej ustawie.
 4. Zasada działania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Rodzaje przemocy domowej - zachowania sprawców ofiar przemocy.
 6. Przemoc wobec dziecka - geneza i objawy.
 7. Sylwetka ofiary przemocy domowej - charakterystyka i opis mechanizmów.
 8. Co charakteryzuje sprawców przemocy.
 9. Na czym polega więź traumatyczna.
 10. Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy dorosłych.
 11. W jaki sposób pomóc dziecku krzywdzonemu.
 12. Układanie planu bezpieczeństwa i wsparcia dla ofiary przemocy - zasady postępowania.

 

 

 

Ofiary przemocy

Koncepcje psychologiczne wyjaśniające zjawisko przemocy i zachowanie ofiar:

SYNDROM WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI

Próbując wyjaśnić bierność osób pozostających przez wiele lat w sytuacji przemocy, można odwołać się do teorii wyuczonej bezradności. Leonora Walker psycholog, badała przez wiele lat zachowania kobiet doznających przemocy w rodzinie. Zauważyła, że na początku pojawiania się aktów przemocy, kobiety podejmowały różne działania mające wpłynąć na zmianę sytuacji ("od prośby do groźby"). Dopiero, gdy kobiety nabierały przekonania o nieskuteczności swoich posunięć, rodziło się w nich poczucie bezradności.

Czytaj więcej...

Konkurs plastyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi realizując zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ogłasza w szkołach wśród uczniów klas podstawowych  jak i gimnazjalnych KONKURSU PLASTYCZNY.

Konkurs plastyczny ,, NASZA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY’’ skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, a jego celem jest poszerzenie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Czytaj więcej...

Mity o przemocy

 1. Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia
     Nieprawda !


  Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiara przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bola tak samo jak bicie.
   
 2. Alkoholizm jest przyczyna przemocy.
    Nieprawda !


  Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Nalezy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.

  Czytaj więcej...

Piknik profilaktyczny "STOP PRZEMOCY"

Piknik profilaktyczny we wrześniu 2011 miał na celu promowanie zachowań społecznie akceptowanych, zaprzestanie stosowania przemocy w domu jak i przemocy rówieśniczej oraz integrację służb działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku.

Wójt Gminy Zawoja oraz starosta suski wręczyli wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie osobom współdziałającym z GOPS na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Organizatorzy tj. pracownicy GOPS oraz pracownicy OIK wręczali najmłodszym gadżety promocyjne w postaci pluszowych misiów oraz kolorowych baloników.

Czytaj więcej...

Cykl przemocy domowej

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest procesem o długiej nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do powtarzania się wg. zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa się zwykle z trzech stępujących po sobie faz:

Czytaj więcej...

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny ( osoby najbliższej, a także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej), w szczególności narażające go na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające jego godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym również seksualną, powodujący szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym a także wywołujący cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

PRZEMOC W RODZINIE:

 • jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka- działanie lub zaniechania dokonywane przez jednego członka rodziny przeciwko pozostałym;
 • jest intencjonalna- zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu;
 • wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samo obronę i opiera się na władzy i kontroli;
 • narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny;
 • powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka;

Czytaj więcej...

Zespół interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Celem istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Czytaj więcej...

Charakterystyka instytucji

Do podstawowych zadań Policji należy m.in. :

 1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 2. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. 
 3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Czytaj więcej...

Prawo a przemoc domowa

Do podstawowych zadań Policji należy m.in. :
Przemoc w rodzinie może być rozpatrywana z różnych perspektyw: prawnej, moralnej, psychologicznej czy społecznej. Z perspektywy prawnej przemoc domowa jest przestępstwem.
Podstawowym przepisem dotyczącym przemocy w rodzinie jest artykuł 207 Kodeksu Karnego mówiący o znęcaniu się fizycznym lub moralnym nad członkami swojej rodziny lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą bezradną.
Uwaga: aby przemoc mogła być uznana za przestępstwo znęcania się, musi mieć ona charakter ciągły. Ściganie następuje z urzędu.

Czytaj więcej...

Sprawca przemocy

Co wyzwala w nich taką falę agresji? Jak mogą wyrządzać tyle zła najbliższym osobom? Czy można to zrozumieć, wyjaśnić? Czy powinno im się pomagać? Czy też należy ich bezwzględnie karać? To pytania, które nurtują wiele osób pracujących z rodzinami doświadczającymi przemocy.
Nie posiadamy wystarczającej wiedzy, wiele jest też niejasności; podobnie, jak nie istnieje typowy portret ofiary przemocy, tak też trudno nakreślić portret sprawcy, zarówno jeśli chodzi o wiek, wykształcenie, status społeczny oraz cechy osobowości. W literaturze spotykamy wiele odmiennych podejść, koncepcji szukających wyjaśnienia zjawiska przemocy w rodzinie. Poniższy tekst jest próbą uporządkowania aktualnej wiedzy na temat sprawców przemocy domowej.

Czytaj więcej...