Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że jest możliwość skorzystania z mieszkania chronionego, będącego w zasobach Gminy Zawoja.

Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Informacje w sprawie zasad skorzystania z tej formy pomocy udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, w godzinach pracy placówki lub pod numerem telefonu : 33 8775-049

Joanna Dyrcz

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi