Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 r. w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi:

Część nr 1:  57600,00 zł

Część nr 2: 50400,00 zł

Część nr 321600,00 zł

Część nr 414400,00 zł

Część nr 526880,00 zł

Część nr 6: 13440,00 zł

Część nr 7: 13200,00 zł 

Część nr 814160,00

Część nr 9:  28800,00 zł

Część nr 1014640,00

z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

Do pobrania: