GOPS/AON/2/2021/1

Uczestnicy postępowania

GOPS/AON/2/2021

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 222 UST 4 USTAWY PZP

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych na „Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2021 r. –II w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego na rok 2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia wynosi:

Część nr 1: 19680,00 zł

Część nr 2: 19840,00 zł

Część nr 3: 20000,00 zł

 

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz