Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach placówki Dom Dziennego Pobytu

Gmina Zawoja zaprasza seniorów 60+  na zajęcia organizowane w ramach kontynuacji działań Domu Dziennego Pobytu  w Zawoja Przysłop, 34-22 Zawoja 886

Celem zajęć organizowanych w ramach placówki  jest wzrost dostępności i jakości usług zapobiegających ubóstwu  i wykluczeniu społecznemu na ternie gminy Zawoja, poprzez działanie placówki zapewniającej dzienną opiekę oraz aktywizację osób niesamodzielnych. Placówka będzie zapewniać opiekę,  usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, usługi  aktywizująco–usprawniające i wspomagające.

Na terenie naszej Gminy możemy zaobserwować powszechny na całym świecie proces starzenia się społeczeństwa. Rezultatem tego procesu jest coraz większy udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności.  Proces ten kształtuje się pod wpływem dwóch czynników: – zmniejszający się wskaźnik urodzeń; – przedłużeniu się przeciętnego okresu życia.  Największe  wyzwanie w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Zawoja stanowią osoby starsze i niepełnosprawne, dlatego też kontynuacja działań w ramach projektu jest priorytetem w zakresie zabezpieczenia działań w obszarze polityki senioralnej na terenie naszej Gminy.

Obiekt będzie czynny we wszystkie dni robocze do 10 godzin w porach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W codziennych zajęciach będzie brało udział 30 uczestników.                      

Joanna Dyrcz
Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Do pobrania: