Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi  ogłasza nabór na zajęcia organizowane w ramach Domu Dziennego Pobytu mieszczącego się w Zawoi Przysłop, Zawoja 886

Celem działalności Dziennego Domu Pobytu jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja osób w wieku 60+ , a także polepszenie ich funkcjonowania w życiu codziennym

Obowiązkowe kryteria naboru:

  • zamieszkiwanie na terenie Gminy Zawoja;
  • wiek powyżej 60 lat;
  • stan zdrowia nie wymagający całodobowej opieki;
  • osoba niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek ( załącznik nr 1)
  2. Zaświadczenie lekarskie,
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeżeli osoba posiada
  4. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej i/lub korzystania z POPŻ.

Prośby o przyjęcie prosimy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580, 34-222 Zawoja. Nabór ciągły

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:

Telefoniczny pod numerem:  tel. 33 8775-049 lub bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580

Zawoja, 03.01.2022r.

Joanna Dyrcz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

                                                                                                                            Zał. Nr 1                                                               

WNIOSEK

                           O PRZYJĘCIE DO DOMU OPIEKI DZIENNEJ W ZAWOI

Ja ……………………………..zam……………………zwracam się z prośbą o zakwalifikowanie mnie do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Domu Opieki Dziennej w Zawoi.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń lub zatajanie prawdy, niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych są zgodne z prawdą.

Jednocześnie pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

…………………………..                              ………………………………………………….                                                      

(miejscowość, data)                               (czytelny podpis osoby /opiekuna prawnego)