Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja – realizator projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl , www.zawoja.ug.pl

Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Kierownik GOPS Zawoja – Joanna Dyrcz tel. 503 166 419

3. Godziny pracy wychowawcy:

a) średnio 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku – w trakcie roku szkolnego

oraz

b) w okresie wakacji 4 godziny dziennie w każdą sobotę i niedzielę (dodatkowo oprócz zajęć w dni powszednie)

Godziny pracy wychowawcy będą dostosowane do realizowanych zajęć na terenie świetlicy środowiskowej.

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.

3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl, na stronie BIP GOPS Zawoja , BIP UG Zawoja oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez wychowawcę wysokiej jakości świadczeń opieki i organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej. Świadczenie usług przez wychowawcę odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zamawiający posiada 1 wolne stanowisko Wychowawcy w świetlicy środowiskowej

b) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje:

 1. Prowadzenie zajęć zabawowych, edukacyjnych oraz rozwojowych w świetlicy.

 2. Zapewniać atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację gier tematycznych.

 3. Podejmowanie działań w zakresie rozwijania indywidualnych pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży.

 4. Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin zmagających się z problemem alkoholizmu lub innych uzależnień.

 5. Prowadzenie zajęć opiekuńczych z wychowankami Świetlicy w zakresie: przygotowywania planu zajęć, przeprowadzenia zajęć oraz monitorowania postępów wychowanków.

 6. Organizacja pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajanie ich do samodzielnej pracy umysłowej.

 7. Wyrównywanie barier edukacyjnych w zakresie nauki języka angielskiego, matematyki oraz informatyki.

 8. Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb także z innymi instytucjami bądź stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku.

 9. Prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i grupą obejmujących w szczególności: karty wychowanków, oświadczenia zawierające zgody rodziców na przebywanie dziecka w Świetlicy, samodzielnego przychodzenia i opuszczania jej terenu oraz dziennik zajęć wychowawczych.

 

c) Kod CPV

 

85312110-3 usługi opieki dziennej nad dziećmi

 

d) Wykonawca musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

a) wykształcenie wyższe :

 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą

lub

 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

lub

 

b) co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

oraz:

 

c) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

d) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) posiadanie umiejętności z zakresu edukacji w obszarze j. angielskiego, matematyki oraz informatyki

g) umiejętności komunikacyjne i mediacyjne,

h) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

 

Dodatkowo wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania o których mowa w rozdziale VI.

 

Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań będzie na podstawie kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie, CV oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Ilekroć w niniejszym zapytaniu ofertowym jest mowa o spełnieniu wymagań przez Wykonawcę, o których mowa w pkt d) powyżej, odnosi się to zarówno do Wykonawców, którzy samodzielnie będą realizować zamówienie jak również do osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – 25.02.2019r.

Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – 31.12.2020r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania usługi, w szczególności przesunięcia terminu rozpoczęcia wykonania usługi maksymalnie do jednego miesiąca.

O zmianie terminów Zamawiający będzie informował Wykonawcę na bieżąco, po uzyskaniu wiedzy o koniecznym przesunięciu.

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

4.Wykonawca może złożyć ofertę na stanowisko 1 wychowawcy.

5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.

10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA NA OGŁOSZENIE O NABORZENA STANOWISKO – wychowawca w świetlicy środowiskowej

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 22.02.2019r. do godz 9.00w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 22.02.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

14. Celem wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia (Załącznik nr 3).

ROZDZIAŁ VI WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

2. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu informuje, że preferowane będą podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty spełniające klauzulę społeczną z art 22 ust. 2 lub art 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, poprzez zastosowanie w procesie oceny kryterium posiadania statusu podmiotu ekonomii społecznej lub spełnienia klauzuli społecznej.

Podmiotem ekonomii społecznej jest:

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,z późn. zm.);

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i) CIS i KIS; (centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadające aktualny wpis do rejestru KIS lub CIS prowadzonego przez właściwego wojewodę)

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (zakład aktywności zawodowej i warsztat aktywności zawodowej),

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

• osób bezrobotnych lub

• osób z niepełnosprawnościami, lub

• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub

• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub na zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem

 1. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności:

i) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

ii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30;

iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30;

v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

vi) usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

– praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;

– pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej

– pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;

vii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno – interwencyjnego do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

viii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 1. usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa niż 12.

Spełnienie klauzuli społecznej przez oferenta, następuje poprzez spełnienie warunków z art 22 ust. 2 lub art 29 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych, w sposób niżej opisany:

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznychspełnienie klauzuli społecznej przez oferenta oznacza, że jest to podmiot będący zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;

3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem;

4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa wyżej, na nie mniejszy niż 30% wszystkich osób zatrudnionych

lub

b) Wykonawca będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to jest w związku z realizacją zamówienia będzie zatrudniał osobę z co najmniej jednej z poniższych grup:

b.1) bezrobotnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

b.2) młodocianego, o którym mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

b.3) osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

b.4) inne osoby niż określone w pkt b.1, b.2 lub b.3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

( W odniesieniu do osób wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, dotyczy to w szczególności osób:

– bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

uzależnionych od alkoholu,

– uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,

– chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

– długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

– uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

– osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Przy czym dla zdefiniowania tych osób stosuje się definicje zawarte w treści tej ustawy. )

Zatrudnienie osób, o których mowa w punktach b.1 do b.4 powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy z Zamawiającym ( do grudnia 2020r.),a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez tą osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby z grupy b.1-b.4.

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia tej osoby przez cały czas trwania umowy. Na żądanie zamawiającego, wykonawca w każdym czasie obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby, w szczególności poprzez przedłożenie umowy o pracę oraz dokumentów poświadczających status osoby zatrudnionej przed dniem jej zatrudnienia.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zatrudnił osobę z grupy b.1 do b.4 w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy z Zamawiającym

ROZDZIAŁ VII OCENA OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A) Cena – 60%

B) Wiedza i doświadczenie – 20%

C) Klauzula społeczna lub spełnianie kryterium podmiotu ekonomii społecznej – 20%

 

Ad. A)

W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:

Cmin.

Pbad.C = ———– x 60%

Cbad.

gdzie:

 

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za 1 godzinę wykonania zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto za 1 godzinę i ilości godzin faktycznego wykonywania zamówienia. Cena musi obejmować wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Maksymalna liczba punktów: 60 punktów

Ad. B)

W ramach kryterium „Wiedza i doświadczenie” Zamawiający przyzna punkty na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 4 Karta oceny kandydata do niniejszego zapytania ofertowego.

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium : 20 punktów

Ad. C) KRYTERIUM KLAUZULI SPOŁECZNEJ LUB PODMIOTU EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów.

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca będzie podmiotem ekonomii społecznej, lub będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust 2 lub art 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w sposób wyżej opisany.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

P bad. = Pbad C. + Pbad WiD + Pbad KS lub PES

gdzie:

 

P bad – łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C. – liczba punktów uzyskanych z kryterium „cena”

Pbad WiD – liczba punktów uzyskanych z kryterium „Wiedza i doświadczenie”

Pbad KS lub PES – liczba punktów uzyskanych z kryterium „Klauzula społeczna lub posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej”

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, potwierdzających spełnienie warunków na których spełnienie powoływali się Oferenci w złożonych ofertach, w tym również w zakresie klauzul społecznych. Złożone wyjaśnienia i dokumenty nie mogą zmierzać do zmiany treści oferty, a jedynie do potwierdzenia i weryfikacji jej treści i spełnienia warunków.

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne” i „Zapytania ofertowe”

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania

IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

X. Informacja w zakresie możliwości składania ofert wariantowych

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

XI. Informacja w zakresie możliwości składania ofert częściowych

Wykonawca może złożyć ofertę na stanowisko 1 wychowawcy, 2 wychowawców lub 3 wychowawców. W takim znaczeniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeżeli wykonawca składa ofertę na stanowisko więcej niż jednego wychowawcy zobowiązany jest do złożenia każdej z ofert osobno, w ten sposób aby każda z tych ofert była kompletna i samodzielna, to jest spełniała konieczne warunki oferty i zawierała konieczne załączniki.

W innym znaczeniu Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

XII. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Informacje o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

XIII. Wykonawca w treści przekazanej oferty winien wskazać cenę jaką proponuję za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz załączyć do niej wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym informacje i dokumenty.

XIV. Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia a najpóźniej do dnia otwarcia ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje informacje o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego.

XV. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:

(1) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować realizację zamawianej usługi

(2) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne dla Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych Zamawiającemu środków publicznych,

(3) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego okoliczności realizacja zamówionej, usługi nie leży w interesie Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn jego unieważnienia.

XVI.

1. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:

a. Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego,

b. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w pkt. III litera d) Zapytania ofertowego.

c. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak podpisanych oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. W sytuacji nieprzedłożenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w rozdziale III, Zamawiający dokona wezwania Wykonawcy do ich przedłożenia w terminie maksymalnie 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający odrzuci ofertę.

XVII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b) Opóźnień Zamawiającego w zakresie realizacji projektu;

c) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

d) Rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań.

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;

c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi realizujący projekt “Babiogórskie Centrum Radości I Uśmiechu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową z dnia 01.12.2017r. NR RPMP.09.02.01-12-0382/17-00

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 1. DANE OFERENTA

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

 

2. Wycena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr…………….. dotyczące naboru na stanowisko: wychowawca w świetlicy środowiskowejoświadczam, że wyceniam realizację usługi na następującą kwotę:

USŁUGA

Jednostka miary

Liczba

Cena za jednostkę (zł)

1

2

3

4

Pełnienie obowiązków na stanowisku

wychowawca świetlicy środowiskowej

Godzina

(60 minut)

1

…………

W załączeniu do oferty przedstawiam ………… certyfikatów/ zaświadczeń o ukończonych kursach przez ……………… …………………………..………(imię, nazwisko).

Oświadczam, ze jestem/nie jestem podmiotem ekonomii społecznej …………………………………….

(opisać jakim podmiotem ekonomii społecznej jest oferent)

Spełniam klauzulę społeczną jako kryterium oceny ofert,gdyżzatrudnię przy realizacji zamówienia osobę posiadającą status ………………………………………… (wskazać jaki) *,

lub

nie spełniam klauzuli społecznej*

*niewłaściwe skreślić,

Oświadczam, że:

 

1) powyższa wycena obejmuje wszystkie składniki jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją umowy,

2) zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym

3) zapoznałem się z Zapytaniem ofertowych oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego.

5) w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………………… …………………………….……
data, miejscowość podpis Wykonawcy

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

 

Oświadczam, że będę osobiście wykonywał przedmiot umowy i *:

1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

2. a) posiadam wykształcenie wyższe :

 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, lub
 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,*

lub

 

b) posiadam co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną*

 

*niewłaściwe skreślić

 

c) posiadam właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

d) biegłe posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie,

e) posiadam pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

f) posiadam umiejętności z zakresu edukacji w obszarze j. angielskiego, matematyki oraz informatyki

g) posiadam umiejętności komunikacyjne i mediacyjne,

h) posiadam samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

 

Nie będę osobiście wykonywał umowy a osoba która będzie przeze mnie zatrudniona do realizacji przedmiotu umowy …………………….(imię, nazwisko) *:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. a) posiada wykształcenie wyższe :

 • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą*

lub

 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej*

lub

 

b) posiada co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną*

 

*niewłaściwe skreślić

 

c) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

d) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,

e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f) posiadanie umiejętności z zakresu edukacji w obszarze j. angielskiego, matematyki oraz informatyki

g) umiejętności komunikacyjne i mediacyjne,

h) samodzielność i umiejętność pracy w zespole.

 

 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji.

4. Jestem zaangażowany/a / nie jestem zaangażowany/a* zawodowo w realizację innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów.

5. Łączny czas zaangażowania we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

 

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………….. ……………………………….

data, miejscowość podpis Wykonawcy

załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCA

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

…………………………………………… …………………………….……………
data, miejscowość podpis Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4

 

 

KARTA OCENY KANDYDATA

 

.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Skala przyznawania punktów

Maksymalna liczba punktów

Ocena uzyskana

1.

Przygotowanie zawodowe

Kryterium będzie oceniane na podstawie posiadanego wykształcenia oraz ukończonych specjalistycznych kursów zawodowych poświadczonych certyfikatem/ zaświadczeniem,

– 10 pkt – wychowawca posiadająca wykształcenie wyższe :

na kierunku pedagogika,

pedagogika specjalna,

psychologia, socjologia

praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,

pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą

lub

na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

– 6 pkt wychowawca posiadający wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i rodziną

 

– 2 pkt – za każdy posiadany certyfikat/ zaświadczenie ukończonych kursów zawodowych, przy czym maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za ukończone kursy wynosi 10.

20

SUMA PUNKTÓW

20

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

– Pobierz wszystkie załączniki