ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

na przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego w „Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu” –

w 2 Placówkach zlokalizowanych w Świetlicach Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi

Sporządzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą rozeznania rynku, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja – realizator projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej: www.gops-zawoja.pl ,

Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl, kadry@gops-zawoja.pl

2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Inspektor Marta Paleczny
tel. 798823727

3. Przeprowadzenie warsztatów :

Przewiduje się przeprowadzenie łącznie 16 warsztatów języka angielskiego dla podopiecznych placówki Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu z Zawoi oraz ze Skawicy

ROZDZIAŁ II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 8 warsztatów języka angielskiego dla dwóch maksymalnie 15-osobowych grup Podopiecznych – Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu. Wymiar czasu pracy wynosi:

 • 8 warsztatów dla 10-15-osobowej grupy ze Skawicy

 • 8 warsztatów dla 10-15-osobowej grupy z Zawoi

Każdy warsztat powinien trwać 45 min. Zakres tematyczny warsztatów powinien obejmować materiał na poziomie 2-3 klasy szkoły podstawowej

Zakres obowiązków dla wykonawcy:
a) Prowadzenie warsztatów języka angielskiego dla Podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu

b) zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów

c) sporządzenie dokumentacji z każdego warsztatu w postaci karty pracy oraz listy obecności z warsztatu

d) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę na zakończenie warsztatów
e) Planowany termin wykonania usługi: w okresie od 01.04.2021 do maksymalnie 30.06.2021
f) Sposób realizacji: szczegółowe terminy wykonania usługi – grafik miesięczny po uzgodnieniu z Zamawiającym.
g) Miejsce realizacji: Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu – Placówki Świetlic mieszczące się w Skawicy/Zawoi .

ROZDZIAŁ III. Sposób złożenia oferty:

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 3. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania oferty przez Wykonawcę.

 4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

 5. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.

 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.

 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również przedłożenia koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia.

 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W BABIOGÓRSKIM CENTRUM RADOŚCI I UŚMIECHU

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.

12. Oferty należy składać do dnia: 29.03.2021 r.do godz 9.00 w siedzibie zamawiającego:

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.

13. Oferty zostaną otwarte dnia: 29.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580

14. Celem wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył w załączeniu do oferty oświadczenie, iż nie podlega on wykluczeniu z procedury udzielenia zamówienia (Załącznik nr 3).

 

ROZDZIAŁ IV WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b) posiada wiedzę i doświadczenie, umożliwiające wykonanie zamówienia;

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

2. Wykonawca musi spełniać co najmniej następujące wymagania:

a) posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz ukończenie studiów magisterskich lub licencjackich filologii angielskiej lub studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań będzie na podstawie kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu do dokonywania zamówień u podmiotów ekonomii społecznej zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

Podmiotem ekonomii społecznej jest:

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651,z późn. zm.);

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

i) CIS i KIS; (centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadające aktualny wpis do rejestru KIS lub CIS prowadzonego przez właściwego wojewodę)

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; (zakład aktywności zawodowej i warsztat aktywności zawodowej),

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn.zm.);

d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź, dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;

ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);

iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

Przedsiębiorstwo społeczne – podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

a) jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy, lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

i) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:

(1) zatrudnienie co najmniej 50%:

• osób bezrobotnych lub

• osób z niepełnosprawnościami, lub

• osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub

• osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, lub

(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;

b) jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;

c) jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub na zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;

d) wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

e) zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w lit. a.

Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem

 1. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

Do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej należą w szczególności:

i) usługi opiekuńcze, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, świadczone przez opiekunów faktycznych lub w postaci: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania lub dziennych form usług opiekuńczych; do usług opiekuńczych należą także usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych, w tym w zastępstwie za opiekunów faktycznych;

ii) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

iii) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie większa niż 30;

iv) usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc nie większej niż 30;

v) usługi asystenckie, świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;

vi) usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

– praca z rodziną, w tym w szczególności asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia i mediacja; usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”;

– pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej

– pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających;

vii) rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-interwencyjnego do 14 osób, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

viii) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 1. usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc w mieszkaniu jest nie większa niż 12.

Spełnienie klauzuli społecznej przez oferenta, następuje poprzez spełnienie warunków z art 94 ust. 1 lub art 96 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w sposób niżej opisany:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych spełnienie klauzuli społecznej przez oferenta oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:

1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, mających trudności w integracji ze środowiskiem,

6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666),

9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,

10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)

– pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.

lub

b) Wykonawca będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to jest w związku z realizacją zamówienia będzie zatrudniał osobę z co najmniej jednej z poniższych grup:

a) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego,

e) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

f) innych osób niż określone w lit. a-e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Zatrudnienie osób, o których mowa wyżej powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy z Zamawiającym, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez tą osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby z grupy w/w osób.

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia tej osoby przez cały czas trwania umowy. Na żądanie zamawiającego, wykonawca w każdym czasie obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby, w szczególności poprzez przedłożenie umowy o pracę oraz dokumentów poświadczających status osoby zatrudnionej przed dniem jej zatrudnienia.

ROZDZIAŁ V Kryterium wyboru ofert :

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A) Cena – 80%

B) Klauzula społeczna – 20%

Ad. A)

W ramach kryterium „Cena” Zamawiający przyzna punktację według następującego wzoru:

Cmin.

Pbad.C = ———– x 80%

Cbad.

gdzie:

P bad.C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenionych ofert

C bad. – cena oferty badanej

Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie brutto za 1 warsztat. Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia brutto za 1 warsztat i ilości faktycznie przeprowadzonych warsztatów. Cena musi obejmować wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

Maksymalna liczba punktów: 80 punktów

Ad. B) KRYTERIUM KLAUZULI SPOŁECZNEJ

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający przyzna 20 punktów.

Za spełnienie tego kryterium Zamawiający uzna sytuację, gdy Wykonawca będzie spełniał klauzulę społeczną, o której mowa w art. 22 ust 2 lub art 29 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w sposób opisany w rozdziale IV.

Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

P bad. = Pbad C. + Pbad KS

gdzie:

P bad – łączna suma punktów przyznanych ofercie

P bad C. – liczba punktów uzyskanych z kryterium „cena”

Pbad KS – liczba punktów uzyskanych z kryterium „Klauzula społeczna”

Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.

ROZDZIAŁ VI WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upływie którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.

4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „ Zamówienia publiczne” i „Zapytania ofertowe”

5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

9. Informacje o wyniku postępowania umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl

10. Wykonawca w treści przekazanej oferty winien wskazać cenę jaką proponuję za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz załączyć do niej wymagane w niniejszym zapytaniu ofertowym informacje i dokumenty.

11 Zamawiający w toku procedury udzielenia zamówienia a najpóźniej do dnia otwarcia ofert ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zamawiający publikuje informacje o zmianie odpowiednio do publikacji zapytania ofertowego.

12. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym jego etapie, jeżeli:

(1) okaże się, że posiadane przez niego środki nie wystarczą, aby sfinansować realizację zamawianej usługi

(2) zapytanie ofertowe posiada wadę prawną, której wystąpienie powodowałoby negatywne dla Zamawiającego skutki, w tym konieczność zwrotu przekazanych Zamawiającemu środków publicznych,

(3) na skutek niemożliwej do przewidzenia w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego okoliczności realizacja zamówionej, usługi nie leży w interesie Zamawiającego. Ponadto, Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn jego unieważnienia.

13. Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę na którą składają się:

a. Wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1:

 • formularz ofertowy na przeprowadzenie warsztatów języka angielskiego

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

c. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część oferty. Brak podpisanych oświadczeń, stanowiących integralną część oferty skutkuje odrzuceniem złożonej oferty. W sytuacji nieprzedłożenia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiający dokona wezwania Wykonawcy do ich przedłożenia w terminie maksymalnie 3 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający odrzuci ofertę.

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Termin lub zakres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;

b) Opóźnień Zamawiającego w zakresie realizacji projektu;

c) Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł obiektywnie przewidzieć w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.

d) Rezygnacji z części zadań, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań.

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w przypadku:

a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;

b) powstania nadzwyczajnych okoliczności, będących „siłą wyższą” skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy – jako siłę wyższą rozumie się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli którejkolwiek ze Stron umowy;

c) powstania nadzwyczajnych okoliczności niebędących „siłą wyższą”, grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;

d) W przypadku otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej realizowanym projektem zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz istniejących w jej wyniku szczególnych środków administracyjnych, Zamawiający ustala, że do czasu ustania ograniczeń przyjmuje klauzulę siły wyższej.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA PODOPIECZNYCH BCRIU

 1. DANE OFERENTA

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

2. Wycena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów języka angielskiego dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu oświadczam, że wyceniam świadczenie usługi na następującą kwotę:

USŁUGA

Jednostka miary

Liczba

Cena za jednostkę (zł brutto)

1

2

3

4

Warsztaty języka angielskiego

WARSZTAT

(45 minut)

1

…………

Oświadczam, ze jestem/nie jestem podmiotem ekonomii społecznej …………………………………….

(opisać jakim podmiotem ekonomii społecznej jest oferent)

Spełniam klauzulę społeczną jako kryterium oceny ofert, gdyż zatrudnię przy realizacji zamówienia osobę posiadającą status ………………………………………… (wskazać jaki) *,

lub

nie spełniam klauzuli społecznej*

*niewłaściwe skreślić,

Oświadczam, że:

1) powyższa wycena obejmuje wszystkie składniki jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z realizacją umowy,

2) zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu ofertowym

3) zapoznałem się z Zapytaniem ofertowych oraz załącznikami do niego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w treści Zapytania ofertowego.

5) w przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………………… …………………………….……
data, miejscowość podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

1. Oświadczam, że będę osobiście wykonywał przedmiot umowy i *:

 1. Spełniam wymagania niezbędne do przeprowadzenia warsztatów języka angielskiego

*niewłaściwe skreślić

2. Nie będę osobiście wykonywał umowy a osoba która będzie przeze mnie zatrudniona do realizacji przedmiotu umowy …………………….(imię, nazwisko) *:

 1. spełnia wymagania niezbędne do przeprowadzenia warsztatów języka angielskiego

*niewłaściwe skreślić

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji.

4. Jestem zaangażowany/a / nie jestem zaangażowany/a* zawodowo w realizację innych projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów.

5. Łączny czas zaangażowania we wszystkich projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów nie przekracza 276 godzin miesięcznie.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………….. ……………………………….

data, miejscowość podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCA

Imię i Nazwisko

(Nazwa podmiotu)

Adres

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, gdzie za powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………………………………… …………………………….……………
data, miejscowość podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA

w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby fizycznej, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi realizujący projekt “Babiogórskie Centrum Radości I Uśmiechu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.1 z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową z dnia 01.12.2017r. NR RPMP.09.02.01-12-0382/17-00

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję na adres Administratora podany w pkt 1.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgody, w celu lub celach wskazanych w Pani/Pana zgodzie.

 4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Wśród takich podmiotów lub organów mogą być, między innymi: administracja publiczna, sądy, prokuratury, Policja, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy, w szczególności Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Administratora, lub do czasu wycofania zgody.

 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne – osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celu przetwarzania danych.

……………………………………………… (podpis Oferenta)

Do pobrania: