ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie § 9 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia porad/konsultacji prawnych na rzecz mieszkańców gminy Zawoja.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług – konsultacji prawnych w okresie 29.10.2020 r. do 31.12.2020r.
 • Udzielanie pomocy prawnej osobom i rodzinom zgłaszającym się o wsparcie w tym obszarze.
 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klientów korzystających z porad/konsultacji prawnych

2. Informacje dotyczące usług porad/konsultacji psychologicznych:

 • Przewidywana liczba osób – do 3 osób podczas jednego dyżuru /dopuszcza się zmienną liczbę osób na świadczone usługi – uzależnione jest to indywidualnymi potrzebami mieszkańców wymagających pomocy prawnej,
 • Przewidywana liczba godzin do zrealizowania w okresie trwania umowy– do 48 godz.;
 • Dni i godziny pracy – usługi świadczone w dni robocze oraz soboty
 • Miejsce wykonywania usługi: – Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawoja ;

(w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt każdorazowego dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi)

3. Zakres wykonywanych usług – Usługi obejmują pomoc prawną w zakresie zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców Gminy Zawoja.

Pomoc prawna będzie kierowana do osób:

 • będących w różnych sytuacjach kryzysowych /utrata pracy, rozwód, separacja, uzależnienie, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia życiowe, zmiany i trudne życiowe decyzje itp.;
 • doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;
 • stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie.
 • osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innych środków odurzających i psychoaktywnych

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie prawne potwierdzone stosownymi dokumentami, umiejętności, uprawnienia oraz doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:
 • Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku : prawo
 • Co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie w realizacji usług prawnych potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;

 • Dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
 • CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów)

6. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty brutto za h -100%

 • Liczba miejsc: 1
 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 • Termin realizacji : 29.10.2020r. – 31.12.2020r.

7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoi.

8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.

 

9. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, cenę za jedną godzinę usługi/poradnictwa  prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: kierownik@gops-zawoja.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy – do dnia 28.10.2020r.

 • Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

 

 

 

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

na realizację usług w zakresie usług – konsultacji prawnych

Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na realizację usług – konsultacji prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi w 2020r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym:

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

TEL:…………………………………………………, adres e-mail:………………………………………………………….

Oferuję realizację usług w zakresie konsultacji prawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

– stawka za godzinę wykonanej usługi w wysokości:

brutto:………………………………PLN (słownie:…………………………………………………………………………….)

…………………………………………………………. …………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

Wraz z ofertą załączam wymagane dokumenty:

……………………………………………………….

Data i podpis osoby składającej ofertę

Do pobrania: