ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 zł

Gmina Zawoja – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 2019 r poz. 2019 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, których wartość szacunkowa jest niższa niż
130 000,00 zł, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia porad/konsultacji prawnych oraz szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi w obszarze pomocy społecznej

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług -porad/konsultacji prawnych/ szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi w okresie od 05.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 • Przewidywana liczba godzin do zrealizowania w okresie trwania umowy – do 168 godz.;

 • Dni i godziny pracy – usługi świadczone w dni robocze, zarówno w formie stacjonarnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, jak i w formie kontaktu telefonicznego oraz mailowego

(w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi), w zależności od potrzeb Zleceniodawcy

3. Zakres wykonywanych usług – Usługi obejmują pomoc prawną w zakresie zgłaszanych potrzeb przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi w obszarze pomocy społecznej

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • Wykonują zawód radcy prawnego lub adwokata,

 • Posiadają umiejętności oraz doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:

 • Co najmniej 3 letnie doświadczenie w zawodzie w realizacji doradztwa prawnego potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;

 • Dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 • CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe, doświadczenie potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów)

6. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty za h -100%

 • Liczba miejsc: 1

 • Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 • Termin realizacji :05.01.2022-31.12.2022

7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zawoi.

8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.

9. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, cenę za jedną godzinę usługi/poradnictwa  prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: kadry@gops-zawoja.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy – do dnia 04.01.2022 r.

 • Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m. in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – klauzula informacyjna

 

 

 

Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz

Do pobrania: