Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwota 130 000,00 złotych.

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI W ROKU 2021

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY
 1. Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawoi – Joannę Dyrcz

NIP: 552-14-33-224

REGON: 357009102

Adres strony internetowej:    www.gops-zawoja.pl

Adres poczty elektronicznej: kadry@gops-zawoja.pl

 1. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: Inspektor Marta Paleczny tel. 798823727
 2. Godziny pracy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.30, piątek w godzinach od 7.00 do 13.00

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) w trybie zapytania ofertowego zgodnie  z zasadą  rozeznania rynku.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Realizacja dostaw materiałów biurowych i środków czystości do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi w 2021 r.
 2. Ilości wskazane w formularzu ofertowym mają jedynie charakter szacunkowy.
 3. Zamówienia będą realizowane średnio raz na kwartał w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.Zamówienia będzie realizowane sukcesywnie na podstawie pisemnego zapotrzebowania, zawierającego nazwę i ilość towaru przesłanego Wykonawcy drogą mailową lub zgłoszonego telefonicznie.

 1. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby zamawiającego: GOPS w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580
 2. Wszystkie materiały biurowe i środki czystości objęte zamówieniem muszą być produktami nowymi, oryginalnymi – wyprodukowanymi i zapakowanymi w opakowania jednostkowe lub zbiorcze przez wytwórcę zaoferowanego towaru.
 3. Wykonawca w cenie oferty winien zawrzeć wszystkie koszty związane z cyklicznymi dostawami (transport, rozładunek i wniesienie) do pomieszczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Ofertę tj. załącznik nr 1  należy złożyć do dnia 19.02.2020 r. do godz. 09:00

 

Dopuszcza się złożenie oferty :

– w formie pisemnej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-222 Zawoja 1580

– za pośrednictwem faksu 33 877 50 49 w. 24

– za pośrednictwem poczty elektronicznej kadry@gops-zawoja.pl

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem

o terminie  podpisania umowy.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERT: najniższa cena

 

 

Załacznik nr 1

Formularz ofertowy:

MATERIAŁY BIUROWE

ARTYKUŁ Cena netto ARTYKUŁ Cena netto
Papier ksero A4 ryza Zszywki 24x6mm 1op. 1000 zszywek
Papier ksero A3 ryza Spinacze  28 mm 1 op. 100 szt.
Koperty małe białe C6 1 op. 1000 szt. Zszywki No 10 1 op. 1000 szt.
Koperty średnie białe C5 1 op. 500 szt. Klej w sztyfcie 36 g 1 szt.
Koperty duże A4 białe rozszerzane 1 op. 250 szt. Korektor mysz Tipp-Ex 1 szt.
Koperty białe C6 z okienkiem
1 op. 1000 szt.
Tusz czerwony do pieczątek 25 ml 1 szt
Koszulki krystaliczne A4 1 op. 100 szt Taśma klejąca  wąska przezroczysta 12mm x 20 m
Kostka papierowa biała samoprzylepna 85x 85 350 kartek Taśma klejąca szeroka 48 mm x 45 m  przezroczysta
Kostka papierowa mix kolor samoprzylepna 85×85 350 kartek Zakreślacz kolorowy 1 szt.
Cienkopis 1 szt Nić (sznurek) do archiwizacji 100 g (120m)
Długopis bic 1 opakowanie 10 szt. Cienkopis 1 szt
Przekładki papierowe do segregatorów A4 mix kolorów 100 szt.

CENA ŁĄCZNIE (SUMA CEN POSZCZEGÓLNYCH ARTYKUŁÓW) : ………..

 

DRUKI

ARTYKUŁ Cena netto ARTYKUŁ Cena netto
Książka inwentarzowa Lista obecności
Dziennik zajęć świetlicowych Polecenie księgowania
Wniosek o urlop Polecenie wyjazdu służbowego

CENA ŁĄCZNIE (SUMA CEN POSZCZEGÓLNYCH ARTYKUŁÓW) : ………..

 

 

ŚRODKI CZYSTOŚCI

ARTYKUŁ Cena netto ARTYKUŁ Cena netto
Płyn uniwersalny do podłóg 5L Papier toaletowy rolki jumbo biały opakowanie 12 szt
Worki na śmieci 60L 50 szt Ręczniki papierowe opakowanie jumbo 12 szt.
Odświeżacz powietrza spray 300 ml 1 szt. Środek do czyszczenia mebli spray 300ml 1 szt.
Płyn do WC 5L Kostka toaletowa WC
Płyn do mycia naczyń 5L Mleczko do czyszczenia  duże opakowanie 1L -1szt.

 

CENA ŁĄCZNIE (SUMA CEN POSZCZEGÓLNYCH ARTYKUŁÓW) : ………..

 

 

 

 

 1. VI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnego z oferentów. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Do pobrania: