Zarządzenie Nr 0011.6.2019
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z dnia 07.06.2019

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ), § 8 oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi z dnia 23 lutego 2017r.

§1

  1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi. Zobowiązuję ich jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 15 czerwca 2019 r. (sobota) na zasadach określonych w ust. 2.

  2. W dniu 15 czerwca 2019 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi odpowiadający rozkładowi czasu pracy w piątki.

§2

Zarządzenie nie obowiązuje pracowników Świetlic Środowiskowych w Skawicy oraz w Zawoi oraz pracowników Domu Opieki Dziennej

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi oraz zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka www.gops-zawoja.pl

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz