Aktualności

Asystent rodziny

 INFORMACJA

                 

  Rodziny wspierające

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi  działając w oparciu o art. 29 ust1 i 2 i art.30 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –  (Dz.U. 2013 r, poz.135 z późn.zm.) zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.
Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt /  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nr.1580 -/ budynek Ośrodka Zdrowia/  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00


Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy w niej;
● Istnieje problem alkoholowy
● Nie ma stałego źródła utrzymania
● Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.


                                                                                                Kierownik GOPS

                                                                                               Zofia Dyrcz                                                                                         

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : materiały biurowe, druki oraz środki czystości.

Oferty prosimy składać do dnia 30 stycznia do godz. 1000

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy w Zawoi w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego : tonery.

Oferty prosimy składać do dnia 30 stycznia 2015 roku do godz. 1000

Czytaj więcej...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej od dnia 9 lutego 2015 roku rozpoczyna cykl warsztatów p.n. Szkoła dla rodziców. Warsztaty obejmują 7 spotkań tematycznych, których celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich uczestników. Rekrutacja uczestników trwa do końca stycznia 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach prowadzonych przez OIK w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej...