Aktualności

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Niech blask prawdy o Zmartwychwstaniu

rozświetla wszelkie mroki codzienności ,

a wiara w nowe życie napełnia serca

wszystkich radością i pokojem

życzy

Kierownik GOPS wraz z pracownikami

NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY

W związku ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Małopolskiego na środki finansowe zabezpieczające realizację zadania z zakresu asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2014 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi ogłasza nabór na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia - przewidywany okres zatrudnienia   01.07. - 31.11.2014 r.


Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub:
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu "praca z dziećmi lub rodziną" i udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną,
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowanym co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi z rodziną,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani   ograniczona,

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane :

 1. prawo jazdy i własny samochód,
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym i wieloproblemowym,
 6. odporność na stres,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. nieposzlakowania opinia.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności :

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty),
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 3. udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 4. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 5. udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 7. wspieranie aktywności społecznej rodziny,
 8. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 9. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 10. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 11. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 12. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 13. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 14. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
 15. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 16. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,
 17. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,
 18. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna się za niezbędną,

 

Informacje dodatkowe :

 1. Asystent rodziny, wykonując czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności poprzez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
 3. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 4. Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną - udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.
 5. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 12.
 6. Asystentowi rodziny nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i  pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie.
 2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 3. Kopię świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
 5. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Podpisana klauzula "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Asystent rodziny" w terminie do 10 kwietnia 2014 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, pok. Nr 1 lub na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-222 Zawoja 1580

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (33) 877 50 49 w. 21 pon.-pt. w godzinach od 700 do 1500

 

Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

 

z poważaniem               

    Kierownik                  

   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

     Zofia Dyrcz               

 

 

szkolenie

W dniu 19 marca 2014 roku w hotelu "Jawor" w Zawoi odbyło się spotkanie specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Organizatorem Szkolenia był Zespół Interdyscyplinarny w Zawoi oraz Zespół Interdyscyplinarny w Stryszawie.
Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy członkowie powołani do prac w Zespole Interdyscyplinarnym.

Na początku spotkania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi - Pani Zofia Dyrcz - przywitała wszystkich uczestników szkolenia oraz przedstawiła Panią Monikę Walden-Chmielowską - prowadzącą szkolenie.

Następnie Pani Monika Walden-Chmielewska przedstawiła cel spotkania jakim było:

 1. Przeciwstawienie się zjawisku przemocy w rodzinie.
 2. Rozpoznawanie symptomów przemocy wobec dziecka.
 3. Pomoc w rozwiązywaniu problemów przemocowych.

 

Program szkolenia obejmował następujące tematy :

 1. Czemu i komu służy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy.
 3. Rola pracowników socjalnych i Policji w znowelizowanej ustawie.
 4. Zasady działania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Rodzaje przemocy domowej - zachowania sprawców i ofiar przemocy.
 6. Przemoc wobec dziecka - geneza i objawy.
 7. Sylwetka ofiary przemocy domowej - charakterystyka i opis mechanizmów.
 8. Co charakteryzuje sprawców przemocy.
 9. Na czym polega więź traumatyczna.
 10. Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy dorosłych.
 11. W jaki sposób pomóc dziecku krzywdzonemu.
 12. Układanie planu bezpieczeństwa i wsparcia dla ofiar przemocy - zasady postępowania.

Na zakończenie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi Pani Zofia Dyrcz podziękowała wszystkim za wspólne spotkanie.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Czytaj więcej...

SZKOLENIE

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym w Stryszawie organizuje szkolenie w ramach podnoszenia kompetencji osób działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 marca 2014 roku w hotelu "Jawor" w Zawoi

Temat szkolenia : Przemoc domowa - dziecko krzywdzone w świetle znowelizowanej Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

 

Program szkolenia :

 1. Czemu i komu służy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy.
 3. Rola pracowników socjalnych i Policji w znowelizowanej ustawie.
 4. Zasady działania Zespołów Interdyscyplinarnych.
 5. Rodzaje przemocy domowej - zachowania sprawców i ofiar przemocy.
 6. Przemoc wobec dziecka - geneza i objawy.
 7. Sylwetka ofiary przemocy domowej - charakterystyka i opis mechanizmów.
 8. Co charakteryzuje sprawców przemocy.
 9. Na czym polega więź traumatyczna.
 10. Jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy dorosłych.
 11. W jaki sposób pomóc dziecku krzywdzonemu.
 12. Układanie planu bezpieczeństwa i wsparcia dla ofiar przemocy - zasady postępowania.