Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 3 wolne stanowiska)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 22.06.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 14.06.2018– Zapytanie ofertowe -„Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 3 wolne stanowiska)”

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 22.06.2018r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferent nie spełnił wymogu opisanego w punkcie 2 Rozdziału VI Zapytania ofertowego - „Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – wychowawca w świetlicy środowiskowej ( 3 wolne stanowiska), zgodnie z którym Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, zastrzega że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej.

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 Joanna Dyrcz

 

- Załączniki

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług cateringowych dla 45 podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 21.06.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.06.2018– Zapytanie ofertowe - „Świadczenie usług cateringowych dla 45 podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”.

 

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 21.06.2018r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

 

Zgodnie z pkt. 5 lit. d rozdziału IX zapytania ofertowego „Świadczenie usług cateringowych dla 45 podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

 

 

- Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej (3 WOLNE STANOWISKA )

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO – Wychowawca w świetlicy środowiskowej

(3 WOLNE STANOWISKA )

 

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Zapytamoe ofertowe - Świadczenie usług cateringowych dla 45 podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

 

„Świadczenie usług cateringowych dla 45 podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości
i Uśmiechu”

 

Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Czytaj więcej...