Aktualności

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznych – terapia integracji sensorycznej

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

na świadczenieusług specjalistycznych– terapia integracji sensorycznej dla podopiecznych „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu” – obejmującego 2 Placówki mieszczące się w Świetlicach w Zawoi
oraz w Skawicy

 

 Sporządzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla uczestników w Domu Opieki Dziennej w Zawoi

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi psychologa w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi psychologa w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu ”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Joanna Dyrcz

 

Informacja o wyniku postępowania zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi socjoterapeuty w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 26.04.2019 r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu
17.04.2019 r. zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi socjoterapeuty w Babiogórskim Centrum Radości i Uśmiechu ”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 26.04.2019 r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz