Aktualności

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji psychologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji psychologicznych na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających wsparcia psychologicznego.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Realizację usług psychologicznych w okresie10.04.2018 do 31.12.2019r.

 • Prowadzenie czterech dyżurów w miesiącu po 8 godzin.

 • Udzielanie pomocy psychologicznejosobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom i rodzinom będących w kryzysie i wymagających wsparcia psychologicznego.

 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji klientówkorzystających z porady/konsultacji/wsparcia psychologicznego.

2. Informacje dotyczące usług porad/konsultacji psychologicznych:

 • Przewidywana liczba osób – do 10 osób podczas jednego dyżuru /dopuszcza się zmienną liczbę osób na świadczone usługi – uzależnione jest to indywidualnymi potrzebami mieszkańców wymagających wsparcia psychologicznego,

 • Przewidywana liczba godzin w miesiącu – do 32 godz./m-c;

 • Dni i godziny pracy – usługi świadczone w dni robocze ;

 • Miejsce wykonywania usługi: - Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny Zawoja ;

(w cenę należy wkalkulować wszelkie koszty związane z realizacją usługi w tym koszt każdorazowego dojazdu Wykonawcy na miejsce wykonywania usługi)

3. Zakres wykonywanych usług – Usługi obejmują pomoc psychologiczną w zakresie:

Świadczenia specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, w szczególności pomoc i wsparcie:

 • Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na dochód;

 • Udzielanie porad psychologicznych na rzecz mieszkańców gminy Zawoja znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniu i wymagających wsparcia psychologicznego;

 • Zapewnienie pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych dla osób doświadczających kryzysów życiowych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

Pomoc psychologiczna będzie kierowana do osób:

 • Będących w różnych sytuacjach kryzysowych /utrata pracy, rozwód, separacja, uzależnienie, choroba, śmierć bliskiej osoby, konflikty, niepowodzenia życiowe, zmiany i trudne życiowe decyzje itp.;

 • Młodych i dorosłych przeżywających problemy emocjonalne i rodzinne oraz dorosłych zmagających się z problemami w związku;

 • Doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia psychologicznego w skutecznym zatrzymaniu zjawiska przemocy oraz uruchomieniu działań interwencyjnych i wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy;

 • Stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie.

 • Osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub innych środków odurzających i psychoaktywnych

4. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • Posiadają wykształcenie psychologiczne potwierdzone stosownymi dokumentami, umiejętności, uprawnienia oraz doświadczenie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym:

  • Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia lub studia podyplomowe w zakresie związanym z świadczonymi usługami,

  • Co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie w realizacji usług psychologicznych potwierdzone referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów, w których były świadczone tego typu usługi;

 • Dostarczą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. 5 niniejszego ogłoszenia, zgodnie z podanymi niżej wymogami.

5. Dokumenty wymagane od Wykonawców w celu oceny spełniania warunków udziału postępowaniu:

 • Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 • CV Oferenta (z kserokopią dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia zawodowe, szkolenia oraz przebieg pracy zawodowej potwierdzony referencjami, świadectwami pracy, umowami zlecenia lub zaświadczeniami podmiotów)

6. Zamawiający oceni oferty kierując się kryterium:

Cena oferty brutto-100%

 • Liczba miejsc: 1

 • Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie

 • Termin realizacji : 10.04.2019r. – 31.12.2019r.7. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania są: w sprawach dotyczących przedmiotu zapytania ofertowego oraz sprawach proceduralnych – Joanna Dyrcz

8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w dni robocze w godz. 715 – 1515.9. Oferty zawierające CV, dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje i uprawnienia, łączną cenę brutto za całą ofertę oraz cenę za jedną godzinę usługi/poradnictwa  prosimy kierować na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580 – dziennik podawczy – do dnia 09.04.2019r.

 • Niniejsze zapytanie służy rozeznaniu cenowemu.

 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy z Wykonawcą.

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach regulaminowych Zamawiającego, nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, m.in. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zamówienia ofertowego stanowi:

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy Z poważaniem

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Joanna Dyrcz 

 

Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego

na realizację usług w zakresie usług psychologicznych

Gmina Zawoja

34-222 Zawoja 1307

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego na realizację usług w zakresie usług psychologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi w 2018r. oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym:

Nazwa i adres Wykonawcy:

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

TEL:........................................................., adres e-mail:...................................................................

Oferuję realizację usług w zakresie usług psychologicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, zgodnie z zapytaniem ofertowym:

- stawka za godzinę wykonanej usługi w wysokości:

brutto:....................................PLN (słownie:........................................................................................)

Cena brutto za całą ofertę: …......................................PLN

(słownie:............................................................................................................................................)

/przyjmując wykonanie usługi w wymiarze 32 godzin miesięcznie/

…................................................................ …...............................................................

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy

Wraz z ofertą załączam wymagane dokumenty:

…………………...….....................................

Data i podpis osoby składającej ofertę

Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających pomocy socjoterapeutycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 EURO

 

Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi,

reprezentowany przez:

mgr Joannę Dyrcz – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

z siedzibą 34-222 Zawoja 1580, powiat suski, woj. małopolskie

tel. 33/877 50 49; fax 33/877 50 49 wewn. 22Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) oraz na podstawie § 8 Regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoi, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi przesyła zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług porad/konsultacji na rzecz mieszkańców gminy Zawoja wymagających pomocy socjoterapeutycznej.

Czytaj więcej...

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego - Zakup materiałów plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

 

Lp.

Towar

Ilość

1

Pisaki/flamastry 12 kol.

20 op.

2

Kredki woskowe 12 kol.

20 op.

3

Kredki grube 12 kol.

20 op.

4

Ołówek

60szt.

5

Farby witrażowe 8 kol. x 22 ml+ czarny kontur

4 zestawy

6

Farby akrylowe w tubkach 12 kol. x 12ml

4 zestawy

7

Farby plakatowe 6 kol. x 10 ml.

10 op.

8

Długopisy niebieskie

40 szt.

9

Długopisy czarne

20 szt.

10

Długopisy kolorowe - czerwone

20 szt.

11

Długopisy kolorowe - zielone

20 szt.

12

Plastelina 12 kol.

60 op.

13

Bibuła marszczona – różne kolory 50x200cm

40 szt.

14

Krepina – różne kolory 50x250 cm

40 szt.

15

Taśma dwustronna 9 mm x 50m

10 szt.

16

Taśma klejąca 18mm x 10 m.

50 szt.

17

Włóczka kolorowa 1 motek-ok. 36 m.

60 szt.(motków)

18

Wstążki ozdobne-różne kolory 25mm x 32mb

20 szt

19

Bloki techniczne biały zapas – 200 kartek

4 szt.

20

Blok techniczny kolorowy zapas – 200 kartek

4 szt.

21

Papier szary 3x0,5 m

40 arkuszy

22

Koszulki A4 (100szt.)

2 op.

23

Teczki z gumką A4

150 szt

24

Klej magiczny 12 g

20 szt.

25

Klej w sztywcie 9 g.

30 szt.

26

Klej na gorąco 7mm przeźroczysty wkłady-laski

2kg ok.200lasek kleju

27

Brokaty w kleju 8 kol. x 6 ml.

6 zestawów

28

Piasek kinetyczny 1 kg (różowy/zielony/niebieski)

6 szt.

29

Arkusze filcu dekoracyjnego 20x30mm – róznokolorowe

40 szt.

30

Nożyczki

20 szt.

31

Zakreślacz kolorowy

20 szt.

32

Linijki 20 cm

20 szt.

33

Temperówka z pojemnikiem

20 szt.

34

Gumki do mazania

20 szt.

35

Pędzle różnej grubości do farb (zestaw 6 szt.)

5 zestawów

36

Spinacze biurowe 100 szt.

20 op.

37

Piórka dekoracyjne kolorowe – op.50 g- różnokolorowe

10 op.

38

Jajka styropianowe- op.10 szt.

20 op

39

Kubki jednorazowe plastikowe 200 ml – (op. 100szt.)

2 op.

40

Tacki papierowe okrągłe 30 cm

100szt

41

Tacki papierowe prostokątne 20x 25 cm

100szt

Oprócz ceny proszę również o podanie :

- możliwości terminu wykonania zamówienia,

-warunków płatności,

 

Ofertę zawierającą żądane dane proszę złożyć do dnia 15.04.2019 r. do godz. 9:00 z dopiskiem oferta cenowa na zakup materiałów do zajęć plastycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu"

 

Dopuszcza się złożenie oferty :

- w formie pisemnej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34-222 Zawoja 1580

- za pośrednictwem faksu 33 877 50 49 w. 24

- za pośrednictwem poczty elektronicznej kadry@gops-zawoja.pl

 Szacowanie wartości zamówienia - Organizacja wycieczek tematycznych „ POZNAJEMY ZWIERZĘTA ŚWIATA” dla uczestników projektu

Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Region spójny społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Szacowanie wartości zamówienia

Organizacja wycieczek tematycznych dla uczestników projektu „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy rynku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zwraca się z prośbą o przedstawienie całkowitego kosztu usługi – organizacja wycieczek tematycznych dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Specyfikacja usługi:

„ POZNAJEMY ZWIERZĘTA ŚWIATA”

 1. Trasa : Zawoja – Skawica - Kraków,

Ilość wyjazdów : 1

Ilość km. : 260

Ilość grup : 2

Ilość osób w grupie : 20

Transport : 2 busy lub 1 autokar

Okres realizacji usługi – 01.06.2019r. do 31.12.2020r.

Ciepły posiłek – 40 osób

Suchy prowiant + napój – 40 osób

Bilety wstępu do zoo – 40 osób

Ubezpieczenie – 40 osób

Usługa przewidziana jest od podpisania umowy od 01.05.2019r. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku Vat. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). Prosimy o wskazanie całkowitego kosztu usługi. Odpowiedz prosimy przesyłać w terminie do 15.04.2019r. drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580 34-222 Zawoja z dopiskiem „ szacowanie wartości zamówienia - organizacja wycieczek tematycznych dla uczestników projektu Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi