Aktualności

Informacja o wyniku postępowania – Zapytanie ofertowe Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 01.08.2018r. zakończył się termin składania ofert w prowadzonym postępowaniu ogłoszonym w dniu 23.07.2018– Zapytanie ofertowe - „Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu”

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym – tj. do dnia 01.08.2018r. do godz. 9.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi wpłynęła jedna oferta. O godz. 10.00 nastąpiło otwarcie kopert po uprzednim sprawdzeniu nienaruszalności kopert.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono, gdyż oferent nie spełnił wymogu opisanego w punkcie 2 Rozdziału VI Zapytania ofertowego - Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”, zgodnie z którym Zamawiający realizując zobowiązanie wynikające z umowy o dofinansowanie projektu, zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej oraz cena oferty przekroczyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Joanna Dyrcz

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie placówki wsparcia dziennego w sprzęt multimedialny „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego w sprzęt multimedialny

 

„Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe - Wyposażenie placówki wsparcia dziennego w sprzęt multimedialny „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego w sprzęt multimedialny

 

„Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

zapytanie ofertowe - Wyposażenie placówki wsparcia dziennego „Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

Wyposażenie placówki wsparcia dziennego

 

„Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu w Zawoi”

 

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowaw Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...